Research tracks

De term research tracks is een logisch vervolg op de beweging die ARQ Centrum’45 als partner in ARQ heeft ingezet: vanuit verschillende aandachtsgebieden rond psychotrauma kennis en ervaring bundelen om van daaruit te komen tot vernieuwing op het gebied van psychotrauma / traumabehandelingen.

Research tracks

Nieuwe kennis dient vooral ingezet te worden om meer aan preventie te kunnen doen en mensen beter toe te rusten op mogelijke schokkende gebeurtenissen waarmee ze geconfronteerd zouden kunnen worden (empowerment)
Uniek aan de research tracks is dat onderzoek, kennisoverdracht en innovatie in één concept gebundeld en bovendien krachtig verbonden wordt met de behandelpraktijk. Het concept research track sluit naadloos aan bij de criteria van de Stichting TopGGz.

Research tracks gaan uit van een matrix structuur binnen de organisatie van ARQ Centrum’45. Dwars door de bestaande organisatie worden helder omschreven thema’s belegd. Momenteel zijn er binnen ARQ Centrum’45 vijf research tracks benoemd: screening en diagnostiek, evidence based behandeltechnieken, complex trauma, kind, gezin en trauma en vluchtelingen en trauma.

Aansturing

De aansturing van iedere research track gebeurt door een coördinator research tracks. Deze coördinator formeert een groep medewerkers om zich heen bestaande uit behandelmedewerkers, onderzoekers en beleidsmedewerkers met expertise op het thema van de research track.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek speelt een cruciale rol binnen de research tracks, want dit wetenschappelijk onderzoek zal de onderbouwing moeten leveren voor datgene wat de state-of-art moet worden op het betreffende thema. Het wetenschappelijk onderzoek zal primair de vragen uit de praktijk dienen te beantwoorden en in die zin verbeteringen en innovaties in de praktijk moeten gaan ondersteunen.

Met gebruikmaking van de denkkracht binnen de research tracks kunnen behandelafdelingen eigen vragen en problemen oplossen. Andersom kan vanuit een research track een nieuwe state-of –art ontwikkeld worden die door de behandelpraktijk overgenomen wordt.

Uitkomsten van research tracks

Het formuleren van standaarden voor specifieke psychotraumabehandelingen, het formuleren van de indicatie criteria voor specialistische behandelingen, het vaststellen van begeleidende meetinstrumenten, het formuleren van de benodigde technieken om deze standaardbehandelingen uit te voeren en het ontwerpen van trainingen om voldoende deskundigheid te verwerven, zijn allemaal mogelijke uitkomsten van de research tracks.

Research tracks van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

De research tracks van ARQ Centrum’45 maken deel uit van het geheel van research tracks van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Naast de vijf research tracks van ARQ Centrum’45 worden binnen ARQ bovendien research tracks vormgegeven op het gebied van preventie, veerkracht en directe nazorg na een schokkende gebeurtenis.