Screening en diagnostiek

Coördinator van deze research track is mevrouw dr. Manon Boeschoten.
Telefoon 020 – 2674 974; e-mail: arqcentrum45@arq.org.

Binnen de ontwikkellijn screening en diagnostiek proberen we ons instrumentarium te verfijnen en te standaardiseren.

Werkgebied en doelen

Binnen de ontwikkellijn screening en diagnostiek zijn we bezig het instrumentarium voor screening en diagnostiek binnen het domein van de psychotraumatologie beter op elkaar af te stemmen, te innoveren en uiteindelijk te komen tot een voorspellende diagnostiek en (inter-)nationale standaarden. Het gaat daarbij om inzet van vroegtijdige psycho-educatieve instrumenten, tot en met het optimaliseren van zeer gespecialiseerde 3de lijns diagnostiek, toepassingen in patiëntenplatforms, webportals en app’s, maar ook om het ontwikkelen van de meest geëigende vorm van effectmeting. Het werkgebied van de ontwikkellijn betreft alle organisaties binnen ARQ, en externe organisaties die zich bezighouden  met screening en diagnostiek rondom psychotrauma binnen de 0de, 1ste, 2de en 3de lijn.

Samenhang tussen de deelprojecten

De deelprojecten van deze ontwikkellijn hebben als gezamenlijk doel te komen tot een modulair diagnostiek instrumentarium voor psychotrauma, met instrumenten (modules) die toegesneden zijn op verschillende ontwikkelingsfases (die de mate van ernst aangeven) van de psychotrauma-problematiek en verschillende doelgroepen/domeinen (patiëntprofielen). Daarnaast zullen er ook instrumenten in opgenomen worden die het klachtenbeloop of de reactie op de behandeling kunnen voorspellen binnen een zekere ontwikkelingsfase of doelgroep. Het toepassen van een dergelijke ‘stagering’ en ‘profilering’ benadering binnen de doorontwikkeling van de psychotrauma diagnostiek brengt de praktijk dichter bij een trapsgewijze diagnostiek, wat aansluit op het ‘stepped-careprincipe’ (zo ‘licht' als mogelijk en zo ‘intensief' als nodig). Daarbij wordt  tevens rekening gehouden met het ‘matched-careprincipe’ (afstemming van dosering en aanpak op patiëntvariabelen).

Concrete eindproducten

  • De screening en diagnostische instrumentaria gehanteerd binnen ARQ worden beter op elkaar afgestemd en worden samen ondergebracht in één trapsgewijs (modulair) diagnostiek instrumentarium voor psychotrauma dat de gehele zorgketen (van 0e – 3e lijn) beslaat.
  • Partners in ARQ maken gebruik van dit screenings- en diagnostisch instrumentarium met behulp van hetzelfde (modulaire) medium: ‘Compass 2.0’
  • Dataverzameling wordt binnen het primaire proces geborgd, data worden in één database verzameld en aansluiting op andere databestanden wordt gerealiseerd.
  • Diagnostiek en Compass 2.0 worden in samenspraak en coproductie mèt en vóór andere landelijke (en internationale) spelers op het gebied van GGZ en psychotrauma doorontwikkeld tot nationale (en internationale) standaarden middels het Netwerk Psychotrauma NL (NPN).

Beoogde winst

De diagnostische toepassingen die ontwikkeld zullen worden, zullen bruikbaar en implementeerbaar zijn binnen ARQ en de bredere psychotrauma zorgketens in Nederland. Hierdoor zal de communicatie tussen ARQ partners onderling en naar buiten worden versterkt, de doorverwijzing van cliënten worden gefaciliteerd, en zal de screening en diagnostiek van psychotrauma efficiënter worden.

Ook zullen onderzoeksgegevens van hogere kwaliteit zijn, en is een cyclus op het doorontwikkelen van het psychotrauma diagnostiekinstrumentarium mogelijk. Data die op deze manier verzameld worden zullen nieuwe inzichten opleveren, ondersteuning bieden aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de psychotraumatologie en uiteindelijk behandelvoorspellers opleveren.
Bovendien zullen de inspanningen binnen deze ontwikkellijn leiden tot een meer trapsgewijs diagnostiek instrumentarium voor psychotrauma dat landelijk gebruikt en internationaal ondersteund wordt, wat zal resulteren in een sterkere positionering voor ARQ als psychotrauma expert.