Arq en Stichting Mind-Spring bundelen kennis en capaciteit

20 October 2016
Paul Sterk met programma Mind-Spring

Diverse Arq partners - waaronder Stichting Centrum ’45 - zetten zich al jarenlang actief in om de zorgketen voor asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden te versterken. Samen met Mind-Spring wordt nu een kenniscentrum opgericht.

Mind-Spring is in 2004 ontwikkeld door drs. Paul Sterk. Het is een programma voor psycho-educatie en opvoedingsondersteuning in de eigen taal en cultuur ontwikkeld voor en door asielzoekers en vluchtelingen. Speciaal opgeleide vluchtelingen en asielzoekers geven psycho-educatie en psychosociale ondersteuning aan mede asielzoekers of vluchtelingen samen met een GGZ professional. Deze groepsbijeenkomsten hebben het karakter van een training waarin specifieke problemen van asielzoekers en vluchtelingen behandeld worden. De asielzoekers en vluchtelingen worden geïnformeerd over problemen die kunnen spelen op het gebied van stress, depressie en lusteloosheid, trauma, rouw en schuldgevoelens, ontheemding en acculturatie, verlies van verworvenheden in eigen land en de dagelijkse beslommeringen op een asielzoekerscentrum. Verder wordt aandacht besteed aan waarom men deze problemen kan hebben en wat men er zelf aan kan doen. Bij meer ernstige problematiek wordt door verwezen naar meer professionele hulp.

Het programma Mind-Spring wordt aangeboden aan asielzoekers op diverse asielzoekerscentra in Nederland. Ook wordt het programma aangeboden aan vluchtelingen (statushouders) die in gemeenten gehuisvest zijn.

De diverse Arq partners - zoals Stichting Centrum ’45, Equator, Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC), Instituut voor Psychotrauma  (IVP) en Impact - zetten zich al jarenlang actief in om de zorgketen voor asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden te versterken.

 Het kenniscentrum beoogt dat er bij de vele organisaties betrokken in de vreemdelingeketen (COA, DT&V, IND, MCA, GGD, GGZ):

  • voldoende kennis beschikbaar is m.b.t. psychosociale hulpverlening (PSH)
  • actief PSH ondersteuning wordt geboden  met de nadruk op preventie
  • alleen waar nodig wordt verwezen naar de reguliere GGZ zorg

 Activiteiten van het kenniscentrum zijn:

  • Training & onderwijs van de gehele keten
  • Referaten en congressen
  • Consultatie
  • Preventie: via de Mind-Spring modules volwassenen en junior en Multi Family Approach
  • Wetenschappelijk Onderzoek
  • GGZ zorg via de gehele GGZ keten;  met zo nodig gespecialiseerde zorg ( de Evenaar, Centrum’45, Equator, Phoenix en Reinier van Arkel)

 Voor het opzetten van dit kenniscentrum wordt op korte termijn een coördinator aangetrokken.