Kwaliteitsstandaard (Culturele) Diversiteit gereed

2 november 2018

Centrum '45 heeft de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard (Culturele) Diversiteit recent met succes afgerond, in samenwerking met Kenniscentrum KJP en Verwey-Jonker Instituut.

Achtergrond
De effectiviteit van de huidige behandelvormen in de GGZ voor patiëntengroepen met een migratieachtergrond is in het algemeen geringer dan voor van oorsprong Nederlandse patiënten.

Consequenties
Niet alle groepen worden even goed bereikt, waardoor problemen hoog oplopen. Als patiënten wel worden bereikt, sluiten behandelingen onvoldoende aan bij de belevingswereld van de patiënt waardoor (behandel)doelen niet worden gerealiseerd en de lijdensdruk blijft bestaan.

Doelstelling
Deze generieke module moet bijdragen aan optimalisering van aansluiting en doeltreffendheid van zorg aan een cultureel diverse patiëntenpopulatie en tot vermindering van verschillen in gebruik en kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg.

Uitgangspunten
Een generieke module beschrijft vanuit het perspectief van patiënten en naasten wat onder goed professioneel handelen (goede zorg) wordt verstaan. De meest actuele kennis vormt het uitgangspunt. Het gaat over kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de voorkeuren van patiënten en naasten. De beschreven zorg in de standaarden is geen wet of voorschrift, maar biedt handvatten voor de professional om matched care en gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren.

Zie de generieke module Diversiteit