Project Internet Preventie en Zelfhulp in de GGZ (INPREZE): wat is er bereikt?

8 april 2016
INPREZE

Arq is hoofdaanvrager van het INPREZE project, dat onderzoek deed naar de implementatie van E-Mentalhealth. Het kennisplatform INPREZE ging van start in juni 2012 en was als project op 31 december 2015 officieel afgelopen. Wat is er in die tijd bereikt? En komt er een vervolgproject?

Doelstellingen

De doelstellingen van het ‘Kennisplatform voor Internet Preventie en Zelfhulp in de GGZ’ (INPREZE) waren:

 • Het opzetten van een kennisplatform voor internet preventie en zelfhulptoepassingen;
 • (Door)ontwikkelen van effectieve preventie- en zelfhulptoepassingen;
 • In de praktijk testen van toepassingen;
 • Het bevorderen van kennisvalorisatie.

Wat is er gedaan?

De doelstellingen zijn allemaal gerealiseerd. Er is een INPREZE kennisplatform opgezet met een breed aantal stakeholders die sinds 2012 periodiek en intensief kennis hebben uitgewisseld en nieuwe initiatieven hebben ontwikkeld. Hierdoor is versnipperde kennis met betrekking tot eGGZ nu meer gestructureerd. Overigens was dit zonder nauwe samenwerking met GGZ Nederland veel minder goed gelukt.

Het platform voorziet in een geïntegreerde benadering en heeft de afgelopen jaren relevante onderwerpen voor de ontwikkeling en opschaling van E-GGZ besproken (in platformbijeenkomsten en conferenties). De deelnemers aan het platform zijn landelijk actief en vertegenwoordigen bijna 50 verschillende organisaties, waaronder GGZ instellingen, EHealth ontwikkelaars, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus, verzekeraars en overheidsorganisaties.

Trots

De projectpartners zijn erg trots op het feit dat er door extra inspanning uiteindelijk meer toepassingen zijn ontwikkeld dan in het projectplan werd voorzien:

 • Vijf in plaats van vier wetenschappelijk onderbouwde apps. Het gaat hierbij om de volgende producten:

  • 'Bodyguard',
  • 'Smart Assessment on your mobile' (SAM),
  • 'Support Coach',
  • 'MIRROR app'
  • 'Digitale Indicatiehulp Psychische Problemen (DIPP).
 • Twee toepassingen in plaats van één voor ondersteuning in het kader van de Wmo:

  • De 'Wmo app'
  • Een gedigitaliseerde versie van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM), waarbij er intensief is samengewerkt met Montr en de GGD Amsterdam. Deze toepassingen zijn getest door de eindgebruikers.

Kennisvalorisatie

Door middel van marktanalyses, een business cases, nul- en eindmetingen, een communicatiestrategie en kennisdeling met gemeenten is er veel aandacht geweest voor kennisvalorisatie. We hebben wel moeten constateren dat het erg moeilijk is geweest om specifiek kennis te delen met gemeenten. Er zijn gesprekken geweest met een beperkt aantal gemeenten. Veel gemeenten hebben op dit moment geen tijd of geen middelen om te investeren in innovaties voor de GGZ gerelateerde Wmo.

Vervolg

Met een aantal platform partners is er een nieuw project ontwikkeld, waarbij we enerzijds INPREZE willen opschalen in Noordwest-Europa en anderzijds nieuwe innovaties willen implementeren. Te denken valt hierbij aan het door ontwikkelen van bestaande Virtual Reality-toepassingen, zodat ze geschikt worden voor de GGZ én thuisgebruik. Door het oprichten van een E-GGZ Centrum willen we ook graag bestaande- en toekomstige kennis delen. We hopen halverwege dit jaar van start te kunnen. Uiteraard houden we u hiervan ook op de hoogte.

Meer informatie is te vinden op de website van INPREZE.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de projectleider, Corné Versluis: c.versluis@arq.org