Samenwerkende organisaties voor traumabehandelingen

Naast de samenwerking met de partners in ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum  zoekt ARQ Centrum’45 uitdrukkelijk de samenwerking met andere organisaties die het onderwerp psychotraumatologie / traumabehandelingen in meerdere of mindere mate tot hun expertise rekenen.

Het Netwerk Psychotrauma Nederland

Om de kwaliteit van de psychotraumazorg in Nederland verder te verbeteren en samen te werken aan innovaties op dit terrein is - op initiatief van ARQ Centrum’45 - op 18 september 2015 het Netwerk Psychotrauma Nederland (NPN) opgericht.

 Die optimale psychotraumazorg krijgt gestalte door:

  • het in gezamenlijkheid vormgeven van zorgarrangementen rond specifieke doelgroepen op het terrein van de psychotraumazorg in Nederland
  • het uniformeren van diagnostiek en behandeling van psychotrauma
  • het in gezamenlijkheid verrichten van praktijkgerelateerd wetenschappelijk onderzoek
  • het voortdurend werken aan de verbetering van de kwaliteit van de behandeling en het komen tot innovatie op het gebied van de psychotraumatologie.

Partners binnen het Netwerk Psychotrauma Nederland

Ook de Militaire geestelijke gezondheidszorg (MGGZ) en het Landelijk Zorgsysteem veteranen participeren actief in het NPN.

Bovenstaande instellingen leveren op dit moment gezamenlijk het overgrote deel van de psychotraumazorg / traumabehandelingen in Nederland, met name de meer specialistische zorg. Het NPN zal zich in gaan spannen voor de hele psychotrauma zorgketen van preventie tot en met de hoog specialistische zorg.

De instellingen van het NPN hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de landelijke zorgstandaard Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, waarin samen met (ex)patiënten gezocht is naar de beste wijze van zorg.

Het doel zal steeds zijn om kennis rond psychotrauma / traumabehandelingen te bundelen en te delen om van daaruit, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, te komen tot vernieuwing in de zorg. Dit moet steeds weer leiden tot verbetering van het welzijn van individuen én hun directe naasten, die getroffen zijn door traumatische gebeurtenissen.

Veteranenzorg

De samenwerking op het gebied van veteranenzorg heeft vorm gekregen binnen het Landelijk Zorgsysteem veteranen

Vluchtelingen en asielzoekers

Met betrekking tot vluchtelingen en asielzoekers  wordt intensief samengewerkt met:

Andere organisaties voor traumabehandelingen

Andere organisaties waarmee nauwe contacten bestaan, zijn:

Onderzoek en leerstoelen

ARQ Centrum’45 stimuleert netwerken van onderzoekers, zodat kennisoverdracht in een optimale setting plaatsvindt. ARQ Centrum’45 werkt daarom actief samen met diverse andere instellingen. Dat varieert van incidentele contacten om kennis uit te wisselen tot formele samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld voor het instellen van een leerstoel.
Voor wetenschappelijk onderzoek is samenwerking met universiteiten cruciaal. De belangrijkste universitaire partners zijn de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Met deze universiteiten zijn een drietal leerstoelen ingericht met betrekking tot het onderzoek op het terrein van de psychotraumatologie. De leerstoel in Leiden is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Defensie

Meer informatie over onderzoek vindt u bij Kennistaken.