Algemeen over behandeling

Tussen mensen en de manier waarop ze met hun problemen omgaan, bestaan grote verschillen. Ieder behandelplan is dan ook opgesteld op grond van de persoonlijke mogelijkheden, noden en behoeften van de patiënt.

Binnen ARQ Centrum’45 worden patiënten behandeld in de polikliniek, de dagklininiek (een eendaagse deeltijdbehandeling) en de kliniek.

Zorgpaden

Er wordt gewerkt volgens zorgpaden, waarbij de probleemgebieden van de patiënt eerst goed in kaart worden gebracht. De diagnostiek wordt verricht òf in de polikliniek (intakegesprekken), òf in de dagkliniek (inventarisatie fase dagkliniek) òf in de kliniek (diagnostiek afdeling). Regelmatig worden vragenlijsten afgenomen, om de klachten en de problematiek te inventariseren en vervolgens worden vragenlijsten afgenomen om het effect van de behandeling te evalueren (ROM-onderzoek: Routine Outcome Monitoring).

Behandelmethodieken

De nadruk kan komen te liggen op één of enkele probleemgebieden. Zo kan de nadruk komen te liggen op het herstel van stabiliteit en het hervinden van controle over de klachten (zogenaamde ‘stabilisatie’). Indien dit  mogelijk is, zal getracht worden te helpen om de traumatische ervaringen te  verwerkten. Hiervoor biedt ARQ Centrum’45 gerichte behandelvormen. Dit kunnen zijn EMDR, NET, BEPP, BEP-TG of exposure / cognitieve gedragstherapie (CGT).

Andere psychische problemen

Regelmatig zijn er ook andere psychische problemen aanwezig die behandeling nodig hebben, zoals depressieve klachten, angstklachten, verslavingsproblematiek, problemen met persoonlijk functioneren of lichamelijke klachten. Soms kunnen deze bij ARQ Centrum ’45 worden behandeld; soms dient dat elders plaats te vinden. Partner relatie problemen of gezinsproblemen kunnen ten gevolge van de psychotrauma’s optreden. Hiervoor zijn binnen ARQ Centrum ’45 een aantal specialistische behandelprogramma’s aanwezig.

Doel van de behandeling

Doel van de behandelingen is, dat de klachten verminderen en dat men de traumatische ervaringen en de consequenties daarvan een plaats heeft kunnen geven in het dagelijkse leven.

Gangbare behandelvormen

  • Psychotherapie;
  • Non-verbale therapie;
  • Sociotherapie;
  • Behandeling met medicatie.
  • Ook internettherapie is een belangrijk onderdeel van ons werk.

Psychotherapie

Psychotherapie, in groepsvorm of individueel, neemt bij ARQ Centrum’45 een belangrijke plaats in. Psychotherapie is meer dan gewoon praten. Door middel van psychotherapie word geleerd om anders tegen zaken aan te kijken, ander gedrag aan te leren of te leren hoe beter om te gaan met (mensen in) de directe omgeving. Elke cliënt krijgt er in de een of andere vorm mee te maken. Deze behandeling bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut. De last van ervaringen kan niemand geheel van de schouders van een patiënt nemen. Wel kunnen anderen (therapeuten en lotgenoten) helpen om deze traumatische ervaringen zo te verwerken, dat ze het huidige leven minder sterk beïnvloeden. (zie folders NVvP)

Non-verbale therapie

Non-verbale therapie is de verzamelnaam voor alle behandelvormen die niet uitgaan van gesprekken. Voorbeelden zijn creatieve therapie, psychomotorische therapie en muziektherapie.

Creatieve therapie

Bij creatieve therapie is tekenen, schilderen of boetseren de taal waarmee je ervaringen en gevoelens kunt uitbeelden en vertellen. Hiermee kunnen traumatische ervaringen worden verwerkt; of andere problemen worden aangepakt. Het  maken van een werkstuk, veelal samen met anderen, is een belangrijke stap in het delen van de eigen ervaringen met andere mensen.

Psychomotorische therapie

Aan het probleem kan ook worden gewerkt door lichaamstaal centraal te zetten, zoals dat gebeurt in dans, spel en expressie. Hiermee trachten we de verhouding tussen gevoel, houding en gedrag te herstellen. Een voorbeeld is psychomotorische therapie. Door middel van beweging en oefeningen die gericht zijn op lichaamsbeleving kan aan verschillende behandeldoelen worden gewerkt.

Muziektherapie

Muziektherapie geeft de mogelijkheid om via zintuigelijke gewaarwording weer contact te leggen, contact met de eigen emoties en contact met anderen. Het muzikale spel brengt mensen emotioneel in beweging en richt zich op de expressie daarvan. In veel culturen is het zich uiten in muziek zeer vanzelfsprekend, en daarbij ook meestal een sociaal gebeuren. Muziektherapie kan mensen helpen hun emoties te uiten. Muziektherapie kan ook helpen om bruggen te slaan tussen heel verschillende mensen uit heel verschillende culturen.

Sociotherapie

Sociotherapie richt zich op het hier en nu. Bij sociotherapie wordt geleerd met klachten om te gaan in individuele gesprekken en in groepsgesprekken. Ook zorgt sociotherapie voor een veilig therapeutisch groepsklimaat. In een dergelijk groepsklimaat kan beter aan behandeldoelen worden gewerkt, en worden mogelijkheden gecreëerd om sociaal te leren van en met elkaar.

Behandeling met medicatie

Soms is het nuttig of noodzakelijk om mensen met psychotraumaklachten te behandelen met specifieke medicatie, bijvoorbeeld tegen depressies, slaapproblemen of angsten. Binnen ARQ Centrum’45 wordt medicatie meestal toegepast in combinatie met andere, niet-medicamenteuze behandelvormen. (zie medicatiefolders van NVvP)

Internettherapie