Diagnostiek

ARQ Centrum’45 is een excellente organisatie met continue kwaliteitsbewaking en met transparant georganiseerde zorg en meetbare zorgverlening.

ARQ Centrum’45 gaat ervan uit dat zowel patiënten als behandelaren met enige regelmaat graag willen weten hoe de behandeling vordert, wat er eventueel bijgesteld dient te worden en wanneer te verwachten is dat de behandeling afgerond kan worden.

Daarnaast is het belangrijk om op grond van gegevens uit de vragenlijsten de behandelingen te verbeteren  of te vernieuwen (innovatie).
ARQ Centrum’45 ziet het als haar taak om vanuit de ervaring in de behandeling op zoek te gaan naar manieren om psychische klachten ten gevolge van schokkende gebeurtenissen te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium te behandelen.

Standaard metingen

Om deze doelstellingen te bereiken verricht ARQ Centrum’45 standaard metingen bij alle patiënten die binnen komen, en aan patiënten die in behandeling zijn wordt ieder half jaar een herhaal meting voorgelegd. Bovendien vinden er met enige regelmaat wetenschappelijke onderzoeken plaats, waarbij vaak extra metingen worden verricht.
Al deze metingen en onderzoeken hebben slechts één doel, namelijk dat de betreffende patiënten of toekomstige patiënten ervan profiteren.

Onderzoeksgegevens en privacy

Alle gegevens die uit onderzoek of metingen voortkomen, worden alleen anoniem gebruikt, dus zonder dat deze gegevens te herleiden zijn naar de patiënt zelf. Patiënten kunnen bij de start van hun behandeling aangeven of zij er bezwaar tegen hebben als hun geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Voor heel specifieke onderzoeken wordt ook apart nog toestemming van de patiënt gevraagd.

Patiënten hebben recht op inzage in de rapportages die van de periodieke metingen worden gemaakt, evenals zij recht hebben op inzage in de periodieke behandelingevaluaties, die worden opgesteld aan de hand van deze rapportages.

Vragenlijsten

ARQ Centrum’45 gebruikt diverse vragenlijsten voor patiënten gedurende de behandeling, die globaal het volgende in kaart brengen: algemene psychische klachten, aard en gevolgen van  ervaren ingrijpende gebeurtenissen, posttraumatische stress reacties, manier van omgaan met de psychische klachten, welbevinden en toekomstperspectief en de tevredenheid over de behandeling.

Op dit moment zijn de volgende vragenlijsten voor periodieke en/of eenmalige afname in gebruik.

ARQ Centrum’45 heeft meegewerkt aan de Nederlandse vertaling van de nieuwe Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS-5). In de Nieuwsbrief leest u de stand van zaken.

Instrumenten uitgegeven door ARQ Centrum’45

ARQ Centrum’45 geeft verschillende hulpmiddelen, instrumenten, uit die relevant zijn voor onderzoek en psychodiagnostiek bij mensen met (complexe) psychotraumaklachten ten gevolge van het meemaken van schokkende gebeurtenissen. Zie de website: http://www.psychotraumadiagnostics.centrum45.nl/

Om gebruik te kunnen maken van deze instrumenten dient u zich via die website te registreren.