Algemeen

Wij behandelen mensen met complexe psychotraumaklachten. Bij de behandeling betrekken we ook de familieleden. Zij ervaren immers ook - in meer of mindere mate - de gevolgen van de psychotraumaklachten. Soms komen ook zij in behandeling.

Klachten

Mensen die zich aanmelden hebben meestal last van een combinatie van depressieve klachten, angstklachten, slaapproblemen, moeite om te gaan met boosheid, relatieproblemen, verslavingsverschijnselen of hebben lichamelijke klachten. Ook zijn er vaak problemen in de werksituatie, binnen het gezin en/of de sociale omgeving. Er bestaat een vermoedelijk verband tussen de klachten en doorgemaakte schokkende ervaringen.
De meest bekende stoornis na een schokkende gebeurtenis is de posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Een PTSS kan ontstaan als iemand ingrijpende traumatische gebeurtenissen meemaakt.

Diagnostiek

Na aanmelding (zie bureau aanmelding en informatie) wordt eerst grondig gekeken naar de klachten en naar de behandel voorgeschiedenis. Er zal worden beoordeeld of en hoe wij kunnen helpen.

Dit wordt beoordeeld na de diagnostiekfase. Diagnostiek wordt verricht òf in de polikliniek (intakegesprekken), òf in de dagkliniek (inventarisatie fase dagkliniek) òf in de kliniek (diagnostiek afdeling). Regelmatig worden vragenlijsten afgenomen om de klachten en de problematiek te inventariseren, en vervolgens worden vragenlijsten afgenomen om het effect van de behandeling te evalueren (ROM-onderzoek: Routine Outcome Monitoring).

Wij kunnen niet altijd helpen. Dan verwijzen wij terug naar de verwijzer en/of geven wij advies waar  beter kan  worden behandeld.

Welke hulp wordt waar geboden

Wanneer wij een patiënt in behandeling nemen, wordt altijd gekeken wat ARQ Centrum’45 als specialistische behandelinstelling zal kunnen behandelen, en wat vervolgens weer in de eigen regio / bij de eigen verwijzer kan worden opgepakt. De behandeling bij ARQ Centrum’45 zal dus doorgaans een beperkt onderdeel uitmaken van het  algehele behandeltraject.

De behandelingen binnen Centrum’45 kunnen individueel zijn (gesprekken met een behandelaar op de polikliniek), maar ook in groepsverband, zoals bijvoorbeeld in de dagkliniek.
In groepsverband proberen wij in de regel groepsbehandeling en individuele behandeling te combineren. Daarbij worden de groepen doorgaans naar achtergrond samengesteld, om het onderling begrip zo veel als mogelijk te ondersteunen.

Patiëntengroepen