Vluchtelingen en asielzoekers

Als expertisecentrum heeft Centrum '45 specialistische kennis voor de traumabehandelingen van getraumatiseerde vluchtelingen, die vaak al eerder tevergeefs hulp hebben gezocht bij andere zorginstellingen (1e of 2e lijn). Arq heeft een Arq Kenniscentrum Migratie. Dat richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en samenhang van de zorgketen, de inzet van preventieve interventies en vroegsignalering van psychische klachten.

Terminologie

Binnen de hulpverlening wordt onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden, terwijl alle drie de groepen in feite vluchtelingen zijnDe begrippen worden als volgt gedefinieerd:

  • Een vluchteling is iemand die buiten zijn/haar land verblijft en niet terug kan, omdat er een reëel risico bestaat op vervolging vanwege zijn/haar ras, religie, nationaliteit of poltitieke mening, of omdat hij/zij behoort tot een bepaalde sociale groep. De formele erkenning als vluchteling zorgt ervoor dat iemands fundamentele mensenrechten worden gerespecteerd, en dat hij/zij niet gedwongen kan worden terug te keren.
  • Een asielzoeker is iemand die om formele erkenning als vluchteling heeft gevraagd, maar deze nog niet heeft gekregen. Zolang de procedure loopt heeft hij/zij recht op verblijf in ons land en voorziening in basale behoeften zoals huisvesting, leefgeld en een zorgverzekering.
  • Een ongedocumenteerde is iemand van wie de asielaanvraag is afgewezen, en die in ons land geen aanspraak kan maken op verblijf of voorziening in basale behoeften.

Deze mensen hebben vaak traumatische ervaringen opgedaan tijdens de vlucht en in de periode van zich moeten aanpassen aan een nieuwe maatschappij. Naast de posttraumatische klachten is er  veel onzekerheid, vooral tijdens de asielprocedure. Voor alle drie de bovengenoemde groepen hebben wij een behandelprogramma ontwikkeld.

Behandelprogramma's

Er zijn aparte traumabehandelingen voor mensen die recent getraumatiseerd zijn en traumabehandelingen voor de al langer in Nederland verblijvende vluchtelingen. Tot de laatste groep horen de mensen die inmiddels een verblijfsstatus hebben gekregen en een bestaan hebben opgebouwd in Nederland. Zijn zijn geïntegreerd in onze samenleving en beheersen de Nederlandse taal (redelijk) goed.
Voor vluchtelingen die de Nederlandse taal niet spreken wordt bij de traumabehandelingen gebruik gemaakt van tolken.

Meer informatie vindt u in de brochures: Vluchtelingen, en Traumagerichte dagbehandeling voor vluchtelingen

Polikliniek voor ongedocumenteerde asielzoekers

Sinds 2014 hebben wij een polikliniek die zich specifiek richt op ongedocumenteerde asielzoekers met een posttraumatische stress stoornis, die geen aanspraak kunnen maken op basisvoorzieningen. De poli kenmerkt zich door een verantwoord en afgebakend zorgtraject, samenwerking met de Amsterdamse GGz, en nauwe afstemming met andere bij de doelgroep betrokken organisaties en instanties. Het behandelprogramma is toegesneden op de specifieke sociale situatie van de doelgroep.
Doel van de behandeling is uiteraard om de mentale klachten te verminderen en de redzaamheid te vergroten. Specifiek bij deze doelgroep wordt beoogd om patiënten beter in staat te stellen om op eigen kracht invulling te geven aan hun toekomst in Nederland of elders in de wereld. Eén van de innovatieve elementen van het behandelmodel is dat in principe aan alle patiënten traumagerichte psychotherapie wordt geboden, ongeacht de ongunstige sociale situatie. De toepasbaarheid en effectiviteit van het behandelmodel worden wetenschappelijk onderzocht. Meer informatie vindt u in de brochure: (deze is momenteel in behandeling).

7ROSES empowerment methodiek

De 7ROSES-behandeling is een op empowerment gerichte benadering, bedoeld voor mensen die ontwrichtende of traumatische gebeurtenissen hebben doorstaan. 7ROSES is een acronym voor Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies. Zie de website van 7ROSES.

Behandeling van reisfobie bij migranten
'Back on Track' is bedoeld voor de behandeling van migranten die problemen hebben met het reizen in trein of bus en deze problemen willen overwinnen. Bekijk de instructiefilms en werkboeken.

Hulporganisaties, gemeentes, scholen, GGD-en, zorgverleners en andere professionals kunnen voor consultatie en advies terecht bij het Arq Kenniscentrum Migratie.

Persoonlijke verhalen

"Mijn vrouw voelt zich schuldig over de dood van ons vierjarige zoontje en over de problemen die onze oudste zoon sindsdien heeft. Ze denkt dat ze nooit meer een goede moeder kan zijn. Ikzelf denk ook dat ik schuld heb aan de problemen van ons gezin. Door mijn politieke activiteiten en onze vlucht is mijn gezin in gevaar gekomen. Ik vocht voor vrede in mijn land, maar kon het mijn oudste zoon nog niet uitleggen waarom ik het deed.

Zonder onze behandeling bij Stichting Centrum ’45 zou ons gezin zijn gebleven wat het was: drie mensen die elkaar niet begrijpen. Nu voel ik me veiliger, omdat er tijd is geweest om de onzekerheid in ons gezin aan te pakken. We kunnen nu onderscheid maken tussen 'toen' en 'nu'. We kijken weer voorzichtig naar de toekomst."